REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Umowie – należy przez to rozumieć umowę o współpracy zawartą pomiędzy AT Consulting  Adam Towiański, ul. Brzoskwiniowa 3/1, 62-051 Wiry ul., NIP 972-102-76-14, a Zamawiającym, w dowolnej formie w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub środków porozumiewania się na odległość, a także załączniki zawierające materiały graficzne lub opisowe niezbędne do jej należytego wykonania.
 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług reklamowych.
 Zamawiającym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę który zleca wykonanie usług określonych w Umowie.

CYJA – należy przez to rozumieć AT Consulting Adam Towiański, NIP 972-102-76-14
Stronach – należy przez to rozumieć Zamawiającego oraz CYJA.
Narzędziu internetowym – należy przez to rozumieć miejsca, programy, w sieci teleinformatycznej, w szczególności strony internetowe, serwery, portale społecznościowe, w których publikację materiałów Zamawiający zlecił na podstawie Umowy;

Materiałach – należy przez to rozumieć w szczególności informacje, teksty, pliki, projekty, zdjęcia, rysunki, kody, skrypty, niezbędne do wykonania usług objętych Umową.
Publikacji – należy przez to rozumieć umieszczenie Materiałów w narzędziu internetowym;
Dniu publikacji – należy przez to rozumieć dzień wprowadzenia przez CYJA Projekt treści do systemu teleinformatycznego w taki sposób, że są one gotowe do zamieszczenia w narzędziu internetowym, a ich ewentualna dalsza publikacja jest uzależniona od okoliczności niezależnych od CYJA Projekt , w szczególności od dokonywania czynności przez administratorów, moderatorów, programistów narzędzi internetowych np. administratorów portalu społecznościowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych przez CYJA, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AT Consulting Adam Towiański, ul. Brzoskwiniowa 3/1, 62-051 Wiry, NIP 972-102-76-14 .
2.2. Treść Regulaminu stanowi własność CYJA a jego wykorzystywanie, kopiowanie, udostępnianie bez zgody CYJA jest zabronione.

2.3. CYJA Projekt, wskazuje jako właściwy do korespondencji związanej z wykonaniem Umowy adres e- mail:biuro@cyja.pl Korespondencja pisemna winna być kierowana na adres CYJA Projekt wskazany w § 2 ust. 2.1.

2.4. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego, związana z wykonaniem niniejszej umowy, będzie przez CYJA kierowana na adres poczty e- mail lub adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w Umowie, chyba że Zamawiający powiadomi o zmianie tych adresów w formie pisemnej.
2.5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy nie będzie skutkowała nieważnością całej Umowy lub Regulaminu.

2.6. Zamawiający przez podpisanie Umowy oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie upadłościowe lub postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz nie są mu znane żadne okoliczności uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy. Zamawiający posiada w chwili zawarcia umowy środki na zapłatę wynagrodzenia CYJA. Uzyskanie przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia CYJA Projekt nie jest uzależnione od zrealizowania przyszłych transakcji.

2.7. Do zawarcia Umowy nie jest potrzebna zgoda organu Zamawiającego lub innego organu w szczególności kuratora lub zarządcy.
2.8. Zamawiający posiada prawo do obciążania i rozporządzania prawami niezbędnymi do wykonania niniejszej umowy, w szczególności prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej.
2.9. W przypadku gdy oświadczenia zawarte w § 2 ust. 2.7 oraz 2.8 są niezgodne ze stanem faktycznym, Zamawiający gwarantuje, że osoba trzecia nie będzie dochodziła roszczeń od CYJA.
2.10. Wszelkie nazwy, tytuły, oznaczenia jednostek redakcyjnych Regulaminu mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wykładni Umowy lub Regulaminu.

2.11. Zamawiający posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, koncesje na prowadzenie działalności. Jeżeli z powodu braku zezwoleń lub koncesji, CYJA poniesie szkodę, Zamawiający zobowiązany jest do jej naprawienia.

§3 Podstawowe obowiązki CYJA

3.1 CYJA. zobowiązany jest wykonywać zlecenie zgodnie z zawartą Umową oraz Regulaminem. CYJA świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności, jednak nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu, w szczególności osiągnięcia konkretnego przyrostu liczby odwiedzin strony internetowej Zmawiającego, oznaczonego efektu marketingowego lub reklamowego, określonej liczby fanów na portalu społecznościowym.
3.2. CYJA nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkowników z narzędzia internetowego, na którym dokonywana jest publikacja, będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez CYJA). CYJA nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie narzędzi internetowych, sieci Internet, w szczególności przerwy w dostępie do narzędzi wynikające z konserwacji, zmian oprogramowania, itp.
3.3. CYJA wykona Umowę zgodnie z obowiązującymi w CYJA standardami technologicznymi oraz redakcyjnymi, z którymi Zamawiający zapoznał się i je akceptuje.
3.4. Jeżeli strony Umowy nie postanowiły inaczej, wszelkie czynności CYJA związane z wykonaniem Umowy będą podejmowane, z zastrzeżeniem innych warunków przewidzianych w Regulaminie, od dnia następującego po dniu otrzymania przez CYJA kompletu niezbędnych do wykonania Umowy lub określonego jej etapu Materiałów oraz otrzymaniu wpłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z Umowy.
3.5. Dniem wykonania określonej usługi jest Dzień publikacji. Strony zgodnie wyłączając odpowiedzialność CYJA za zwłokę lub opóźnienie w faktycznej publikacji Materiałów.
3.6. Stworzone przez CYJA materiały, w szczególności portale, aplikacje, profile, rysunki, skrypty są własnością lub przedmiotem innych praw przysługujących CYJA
3.7. Jeżeli przedmiotem Umowy jest wykonanie określonego dzieła, w szczególności strony internetowej, skryptu, aplikacji, postanowienia § 3 ust. 3.1 oraz 3.2 stosuje się.
3.8. CYJA nie gwarantuje publikacji materiałów w konkretnym miejscu narzędzia internetowego, sugerowanym przez Zamawiającego. Odstępstwo od wskazań Zamawiającego w tym zakresie nie stanowi nienależytego wykonania Umowy.
3.9. CYJA może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości materiałów, jeżeli jego zdaniem, Materiały lub ich część nie spełniają wymagań technicznych, nie odpowiadają poziomowi lub charakterowi narzędzia internetowego lub Internetu lub są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. CYJA może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy Materiałów. W razie uchybienia wyznaczonemu terminowi, § 4 ust. 4.4 stosuje się odpowiednio. O odmowie wykonania usługi CYJA Projekt powiadomi Zamawiającego niezwłocznie po stwierdzeniu w/w okoliczności.
3.10. CYJA może powierzyć wykonanie Umowy podmiotom trzecim bez zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania Umowy, przepisy dotyczące obowiązku Zamawiającego udzielenia licencji, dostarczenia zgody, stosuje się odpowiednio do tych podmiotów.
3.11. CYJA może przerywać wykonanie usługi na okres nieprzekraczający 30 dni, w szczególności w celu dokonania aktualizacji, napraw, zmian. Przerwa w świadczeniu usług, nieprzekraczająca okresu wskazanego w zd. 1 nie stanowi nienależytego wykonania umowy.
3.12. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że CYJA może publikować materiały podmiotów trzecich prowadzących działalność w takim samym lub podobnym zakresie i branży jak Zamawiający. CYJA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa publikacji takich materiałów dla działalności Zamawiającego.
3.13. Oferty związane z wykonaniem lub zmianą niniejszej umowy, złożone CYJA przez Zamawiającego, wymagają każdorazowej akceptacji. Oferty złożone przez CYJA mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżenia zmian.

 

§4 Obowiązki Zamawiającego.

 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o każdej zmianie materiałów, jeżeli mają one wpływ na wykonanie Umowy, za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku niepoinformowania CYJA o zmianie danych, CYJA nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Za opublikowanie materiałów, w okolicznościach wskazanych w zd. 2, CYJA zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.
4.2. Zamawiający odbierze od CYJA wszelkie przedmioty w szczególności materiały, opracowania, sprzęty, dostarczone CYJA w celu wykonania umowy i podlegające zwrotowi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego zakreślonemu terminowi CYJA przechowa te przedmioty za wynagrodzeniem.

4.3. Zamawiający dostarczy CYJA materiały niezbędne do wykonania Umowy, w formie wskazanej przez CYJA, w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin. Zamawiający może dostarczyć materiały do opracowania przez CYJA lub materiały gotowe do publikacji. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego materiałów gotowych do publikacji, z zastrzeżeniem §3 ust. 3.9, CYJA nie ponosi odpowiedzialności za te materiały, w szczególności za ich jakość, wyświetlenie, wygląd, funkcjonalność.

4.4. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w terminie, uprawnia CYJA do publikacji z wykorzystaniem posiadanych informacji i materiałów. W przypadku opublikowania materiałów w okolicznościach wskazanych w zd. 1, CYJA nie ponosi odpowiedzialności za aktualność opublikowanych materiałów. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego żadnych materiałów w w/ w terminie, CYJA będzie pozostawać w gotowości do świadczenia usług i zachowuje prawo do wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

4.5. Jeżeli dostarczone przez Zamawiającego Materiały stanowią przedmiot praw autorskich, Zamawiający udzieli CYJA Projekt nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielenia sublicencji na czas nieoznaczony, w niezbędnym zakresie terytorialnym, na polach eksploatacji niezbędnych do wykonania Umowy. Jeżeli CYJA Projekt poweźmie wątpliwości co do przysługujących Zamawiającemu praw autorskich lub podejrzenia, że Zamawiający narusza prawa osób trzecich, CYJA Projekt może zażądać przedstawienia w terminie 7 dni dowodu potwierdzającego prawa Zamawiającego do utworu.

4.6. Jeżeli wykonanie Umowy wymaga udzielenia CYJA licencji, termin na wykonanie usługi liczony jest od dnia skutecznego udzielenia CYJA licencji.
4.7. W przypadku odmowy udzielenia CYJA licencji na utwory wchodzące w skład Materiałów, CYJA jest zwolniony z obowiązku wykonywania Umowy w zakresie w jakim konieczne jest wykorzystanie tych utworów.

4.8. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego zawartej z CYJA umowy licencyjnej, w czasie obowiązywania Umowy, CYJA wstrzyma wykonywanie Umowy w zakresie publikacji materiałów objętych prawami autorskimi do których utracił licencje.
4.9. Zamawiający nie udzieli licencji na wykorzystywanie Materiałów, jeżeli udzielenie tej licencji mogłoby w sposób pośredni lub bezpośredni utrudnić wykonanie Umowy lub umniejszyć rezultat usług świadczonych przez CYJA , w szczególności jeżeli od osiągnięcia rezultatu uzależnione jest wynagrodzenie CYJA. Zamawiający nie może w trakcie trwania Umowy powierzyć wykonania usług tożsamych do usług zleconych na podstawie Umowy, lub zmierzających pośrednio lub bezpośrednio do osiągnięcia takiego samego lub podobnego celu jak usługi świadczone na podstawie Umowy, podmiotom trzecim, a także podmiotom osobowo lub kapitałowo powiązanym, a także swoim pracownikom lub osobom wykonującym czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. W razie naruszenia zobowiązań wskazanych w zd. 1 lub 2 Zamawiający zapłaci CYJA karę umowną w wysokości trzykrotnej wartości usługi.

4.10. W przypadku udzielenia CYJA licencji na przekazane materiały, Zamawiający zobowiązany jest, przez czas trwania Umowy, nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworów objętych licencją, w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworów oraz prawa do oznaczenia twórcy utworu.
 4.11. Jeżeli Materiały przekazane przez Zamawiającego obejmują znaki towarowe na które udzielono prawa ochronnego, Zamawiający udzieli CYJA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielenia sublicencji, na jego wykorzystanie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

4.12. Jeżeli wykonanie Umowy, wymaga przetwarzania danych osobowych lub wizerunku osób trzecich, Zamawiający dostarczy CYJA Projekt zgodę na przetwarzanie tych danych lub wizerunku w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4.13. O ile Zamawiający wyrazi wolę otrzymania projektu materiałów do akceptacji, poprzez stosowną adnotację w Umowie i dostarczy w terminie materiały, CYJA przekaże Zamawiającemu taki projekt celem akceptacji.

4.14. W przypadku określonym w ust, 4.13 brak uwag ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania projektu, będzie oznaczał akceptację projektu.
4.15. Zamawiający przyjmuje, że materiały lub projekt przesłany do akceptacji, obejmują założenia co do treści oraz szaty graficznej i nie stanowią wiernego odtworzenia materiałów opublikowanych. Odstępstwa od przesłanego projektu obejmujące w szczególności kolorystyka, grafika, szablon, treści nie stanowią zmiany projektu, a opublikowanie materiałów w przypadku wystąpienia wskazanych odstępstw nie stanowi nienależytego wykonania umowy. CYJA Projekt nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od wyglądu projektu wynikające z cech urządzenia na którym projekt jest wyświetlany, w szczególności CYJA Projekt nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlanie animacji, obrazów prezentacji, na tych urządzeniach.

4.16. Zamawiający gwarantuje, że osoba trzecia nie będzie dochodziła od CYJA roszczeń z tytułu naruszenia wskutek publikacji materiałów, praw autorskich, praw własności przemysłowej, danych osobowych, wizerunku lub dóbr osobistych.
4.17. W przypadku gdy wykonanie Umowy wymaga dokonania przez CYJA czynności prawnych w imieniu Zamawiającego, zamawiający udzieli CYJA pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie.

4.18. Zamawiający wyraża, na czas nieoznaczony, zgodę na nieodpłatne umieszenie na stronie internetowej lub w innych materiałach tworzonych przez CYJA Projekt swojej firmy lub nazwy przedsiębiorstwa.
4.19. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia i nie może wypowiedzieć umowy z innych powodów. Zamawiający zobowiązuje się nie wypowiadać Umowy. Jeżeli Zamawiający wypowie umowę, to zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu CYJA wynikającemu z Umowy za okres pozostały do zakończenia okresu trwania Umowy.

4.20. W przypadku zaprzestania dostarczania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, lub braku odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie CYJA przez okres 30 dni, CYJA jest uprawniona do świadczenia usług w ograniczonym zakresie, a w przypadku gdy działanie lub zaniechanie Zamawiającego uniemożliwia wykonanie umowy, do zaprzestania świadczenia usług pozostając jednocześnie w gotowości do ich świadczenia. Z tytułu pozostawania w gotowości CYJA zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4.21 Wszelkie utwory, ich egzemplarze, dzieła, uprawnienia do narzędzi internetowych oraz inne prawa oraz przedmioty w szczególności wskazane w § 3 ust. 3.6 Regulaminu, stanowią własność lub przedmiot innych praw przysługujących CYJA i nie mogą być wykorzystywane bez zgody CYJA. Zamawiający nie może wykorzystywać przedmiotów i praw wskazanych w zd. 1 bez zgody CYJA . Zamawiający zobowiązuje się również, że podmioty trzecie nie będą wykorzystywały tych przedmiotów lub praw. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w zd. 1 bądź spełnienia się zdarzenia o którym mowa w zd. 3, Zamawiający zapłaci CYJA karę umowną w wysokości trzykrotnej zamówienia.

4.22. Po zakończeniu umowy Zamawiający może nabyć od CYJA własność lub prawa o których mowa w §4 ust. 4.21 Regulaminu, za kwotę nie niższą niż 70% wynagrodzenia CYJA z tytułu Umowy.
4.23. CYJA może w trakcie trwania Umowy lub po jej zakończeniu lub w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niej, nieodpłatnie wykorzystywać dostarczone przez Zamawiającego lub wytworzone przez CYJA na potrzeby wykonania Umowy materiały, informacje, narzędzia internetowe w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych, w szczególności nieodpłatnie zamieszać informacje o wykonanych projektach na swojej stronie internetowej, w katalogach, profilach na portalach społecznościowych. Zamawiający zobowiązany jest udzielić CYJA nieodpłatnej licencji na utwory, znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej niezbędne do wykorzystania materiałów, informacji, narzędzi internetowych do celów o których mowa w niniejszym ustępie.

 

§5 Płatności

 

5.1. Przedpłata na poczet wynagrodzenia CYJA zostanie uiszczona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. W razie opóźnienia lub zwłoki w uiszczeniu przedpłaty, CYJA może od Umowy odstąpić.
5.2. Jeżeli z treści Umowy nie wynika obowiązek Zamawiającego uiszczenia wynagrodzenia CYJA w pełnej kwocie przed publikacją materiałów, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia CYJA po publikacji materiałów, w terminie określonym w fakturze VAT lub fakturze proforma wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu w formie pisemnej lub w formie faktury elektronicznej, chyba że zamawiający nie wyraził zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.

5.3. Jeżeli CYJA ma przeciwko Zamawiającemu wymagalne wierzytelności, a Zamawiający dokonuje zapłaty, to CYJA może w pierwszej kolejności zaliczyć wpłatę na wszystkie przysługujące mu względem Zmawiającego należności uboczne, a następnie na należności główne poczynając od najdalej wymagalnej.
5.4 Zamawiający nie może potrącić swojej wierzytelności względem CYJA z jakiegokolwiek tytułu, z wierzytelnością CYJA wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, kar umownych, a także związanych z nimi należności ubocznych.

5.5 Zamawiający nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu względem CYJA z tytułu niniejszej umowy.
5.6. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w uiszczeniu wynagrodzenia należnego CYJA na podstawie Umowy, CYJA może dokonać zawieszenia publikacji do momentu dokonania przez Zamawiającego zapłaty należnej kwoty wraz z należnościami ubocznymi. Okres zawieszenia, o którym mowa w zd. 1, stanowi okres pozostawania CYJA w gotowości do wykonania Umowy i jest częścią okresu publikacji materiałów określonego w Umowie. CYJA za okres pozostawania w gotowości naliczy wynagrodzenie wynikające z umowy w pełnej wysokości.

5.7. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego CYJA.
5.8. Termin zapłaty wynagrodzenia CYJA, w przypadku rozłożenia kwoty wynagrodzenia na raty uważa się za zastrzeżony na korzyść CYJA , pod warunkiem opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego z zapłatą co najmniej dwóch rat. Skutek opisany w zd. 1 następuje w dniu wymagalności drugiej z należnych CYJA rat.
5.9. Jeżeli dzień zapłaty wynagrodzenia CYJA przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, zapłata winna nastąpić w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty.
5.10. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w uiszczeniu przez Zamawiającego wynagrodzenia lub innych należności wynikających z Umowy, CYJA może żądać odsetek maksymalnych za każdy dzień.

5.11. Wynagrodzenie CYJA za automatyczną kontynuację umowy na kolejny okres rozliczeniowy tytułu braku przesłania rezygnacji przez klienta jest adekwatne do obowiązującej umowy o czym mowa w § 8 ust. 8.3.

§6 Obowiązek zachowania poufności

6.1. Zamawiający zobowiązany jest w trakcie trwania umowy, a także w okresie 3 lat od dnia jej rozwiązania, także w przypadku odstąpienia od umowy, do zachowania w tajemnicy, a także podjęcia należytych działań w celu uniemożliwienia dostępu osób trzecich, jak również niewykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej lub w innych celach konkurencyjnych, nieujawnionych do wiadomości publicznej, dotyczących CYJA lub podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo lub współpracujących, informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji, dotyczących przedsiębiorstwa CYJA lub przedsiębiorstw podmiotów w/w, nie wyłączając informacji nieposiadających wartości gospodarczej, a także informacji związanych z wykonaniem niniejszej umowy, przekazanych ustnie, pisemnie drogą elektroniczną, lub uzyskanych w jakikolwiek inny sposób.

6.2. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 6.1, Zamawiający zapłaci CYJA karę umowną w kocie trzykrotnej zamówienia.
6.3. CYJA Projekt może żądać zapłaty wszelkich zastrzeżonych w Umowie lub Regulaminie kar umownych bez względu na winę Zamawiającego oraz bez względu na poniesienie przez CYJA szkody. CYJA może żądać zapłaty kary umownej także w przypadku odstąpienia od umowy, lub jej wypowiedzenia

przez którąkolwiek ze stron. CYJA  może dochodzić naprawienia przez Zamawiającego szkody przenoszącej kwotę kary umownej, aż do pełnego naprawienia szkody wyrządzonej CYJA przez Zamawiającego.

§7 Odpowiedzialność CYJA

7.1. CYJA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w materiałach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu materiałów (z zastrzeżeniem dopuszczalnych odstępstw określonych w §4 ust. 4.15) lub dostarczonego wzoru materiałów. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność CYJA będzie proporcjonalna do obniżenia wartości usługi.

7.2. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od faktycznej publikacji w narzędziu internetowym. Zamawiający zwolni CYJA z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, w przypadku niezgłoszenia reklamacji w w/w terminie.
7.3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza CYJA ograniczona jest do wartości danej Umowy i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną usługę.

§8 Odstąpienie od Umowy

8.1 CYJA Projekt, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa. CYJA może dochodzić roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, zapłatę kar umownych, należności ubocznych, lub innych należności związanych z Umową mimo odstąpienia od umowy.

8.2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli CYJA poniosła wydatki związane z wykonaniem umowy, wówczas skutek odstąpienia następuje z dniem pokrycia przez Zamawiającego wydatków poniesionych przez CYJA.

8.3 Z końcem trwania obowiązującej umowy, w przypadku braku skutecznej rezygnacji złożonej przez klienta umowa ulega automatycznej kontynuacji na zasadach obowiązujących w momencie podpisania poprzedniej umowy. Oznacza to, że dotychczasowy okres trwania umowy oraz kwota na jaką opiewa nie ulegają zmianie na kolejny okres rozliczeniowy. Za skuteczną rezygnację uważa się przesłanie informacji o zakończeniu współpracy na adres mailowy : biuro@cyja.pl bądź korespondencyjnie na na adres wskazany w § 2 ust. 2.1. Termin złożenia rezygnacji przez klienta mija 30 dni przed końcem trwania umowy.

§9 Postanowienia końcowe

9.1. Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
9.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia Reklamy. 9.3. Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem oświadczeń o odstąpieniu od Umowy określonych w § 8 Regulaminu. Do Umowy zawartej w formie innej niż pisemna, postanowienia zd. 1 stosuje się odpowiednio.

9.4. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez CYJA w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym.
9.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby CYJA.

9.6. Niezależnie od miejsca świadczenia usług, do niniejszej umowy znajdują zastosowanie przepisy prawa Polskiego.

9.7. CYJA ma prawo w każdym czasie dokonać zmian niniejszego regulaminu. CYJA Projekt powiadomi Zamawiającego o każdej zmianie regulaminu. 9.8. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.cyja.pl